Skip links

بنزین بردم از اول تا آخر بانک رو آتیش بزنم!

? #شهرآرا :«وام خوب!»
? یه بار بنزین بردم تو #بانک میخواستم از اول تا آخر رو آتیش بزنم!
?گفتگویی با مردم درباره تفاوت وام گرفتن آنها، با «آنها»

ثبت نظر