Skip links

محبوب دل‌ها

?محبوب دل‌ها
? آنچه امروز در جلسه دوم دادگاه #طبری گذشت:
?قهرمانی، نماینده دادستان: آقای مشایخ فردی است که از ۳۰ سال گذشته با آقای نجفی {مالک اراضی #کلاک} دوست است و از طریق نجفی با آقای طبری دوست می‌شود. آقای مشایخ گفته است که پول‌ها برای بنده نیست و توسط حسن نجفی داده شده که به آقای طبری بدهم. ۸ میلیارد و ۴۰۰ در چندین مرحله {در سال ۸۴} بوده است. نماینده دادستان افزود: آقای مشایخ ۳۸ هزار سهم سهام میخرد و وکالت آن را به طبری میدهد.
قاضی بابایی: وجوه دریافتی بابت چه موضوعی بوده است؟
متهم طبری: وجوه دریافتی از مشایخ بابت کارهای ساختمانی بوده و از نجفی هیچی نگرفته‌ام.
.
?قاضی بابایی: طبق اسناد و مدارک، شما تحت پوشش مشایخ وجوه و اراضی دریافت کردید.
متهم طبری: آیا از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده کرده ام؟ آیا کج دستی کرده‌ام؟ از کدام قاضی پیگیری کاری را مطالبه نموده‌ام؟ اگر سهام خریده‌ام، تاکنون چه استفاده‌ای کرده‌ام؟ مشایخ بدون اجازه برایم سهام خریده است. زمین مشجر در قریه نجار کلای #لواسان را مشایخ در قالب قرارداد آورد که البته هیچ کاری انجام ندادیم قرار بود بسازیم، اما صرفا دور آن را دیوار کشی کردیم این موضوع مربوط به ۱۶ سال قبل است. مشایخ نماینده تام‌الاختیار نجفی بود و من از مشایخ گرفته‌ام.
.
?آقای مشایخ با آقای نجفی می‌آمدند و مرا می‌دیدند. جلسه نبود و ما مانند سه برادر بودیم. اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من میکند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام میدهم. نمی‌دانم پولی که مشایخ به من داده ۸ میلیارد و ۷۰۰ بوده یا ۸ و ۴۰۰، چون از این حرف‌ها با هم نداشتیم.
نماینده دادستان: آقای طبری گفتند که این افراد دوست داشتند تا به من #پول بدهند. کاملاً درست است آقای طبری «محبوب دل‌ها»ی متهمان اقتصادی بودند.

 

 

 

 

 

 

ثبت نظر