Skip links

تخلفات طبری برای رئیس و اکثر مدیران وقت قوه قضاییه «احراز» نشد

توئیت سردبیر شهرداد پیرامون اظهارات اژه ای در مورد تخلفات طبری در دوران قبل

ثبت نظر