Skip links

نقش اقای ناطق در پرونده بانک سرمایه و کلاک

رشته توئیت سردبیر شهرداد از نقش آقای ناطق در پرونده های بانک سرمایه و کلاک و دلیل استعفای ایشان از دفتر بازرسی مقام معظم رهبری

ثبت نظر