Skip links

ورود دادگاه لواسان به شکایت خانم نعمت زاده از سردبیر شهرداد

توئیت سردبیر شهرداد پیرامون ورود دادگاه لواسان به شکایت خانم نعمت زاده از سردبیر میلاد گودرزی

 

ثبت نظر