Skip links

بازشدن پای وزارت اقتصاد و اطلاعات به فساد واردات خودرو!

? بازشدن پای وزارت اقتصاد و اطلاعات به فساد واردات خودرو/واردکننده‌ها خودروهای غیرمجاز را با دادن تعهدمحضری از گمرک ترخیص و وارد بازار میکردند

? #خود_رو ؛کلاسه۴/۳

 

ثبت نظر