Skip links

محبت ها و پیام های مردمی جهت حمایت از میلاد گودرزی در قضیه دادگاه نعمت زاده

توئیت سردبیر شهرداد در خصوص محبت ها و پیام های مردمی جهت حمایت از میلاد گودرزی در قضیه دادگاه نعمت زاده

 

ثبت نظر