Skip links

: من ۵ سال پدرم وزیر بود و بیکار بودم!

توئیت سردبیر شهرداد پیرامون دادگاه شبنم نعمت زاده

ثبت نظر