Skip links

ویدئویی عجیب از مدیر دولتی پس از آزادی باوثیقه میلیاردی

? ویدئویی عجیب از یک مدیر متهم دولتی؛ مدیر گمرکی متهم در پرونده واردات خودرو، پس از بازداشت و آزادی موقت با وثیقه چند میلیاردی، در میان استقبال گرم و گل و شیرینی همکاران به میزکار خود برمیگردد!
?ویدئوی اختصاصی #شهرداد از گمرک بندرلنگه

? پرونده #خود_رو ؛کلاسه۴/۵
? l آوانت‌تی‌وی l

 

ثبت نظر